Empire Igennem tiderne


Nebukadnezer havde en drøm

 i det gamle Babylon.

En mægtig statue han så,

 da han på sit leje lå.

Hvad skal det betyde,

 hans befal højt lyder,

Bring mig drømmetyder,

for jeg vil vide besked,

 så sandt som dette er til.

Ingen ved hvad drømmen var,

 lyder drømmetydernes svar.

Kun Vorherre drømme tyder,

 svaret klart fra Daniel lyder.

Det du Nebukadnezer så,

 da du alene på dit leje lå,

En statue med et hoved af guld,

 er dit rige stort i verden ud.

Efter dig kommer andre riger,

 af sølv, bronze og kobber Vorherre siger.

De har verdensbetydning til deres tider.

Frygtelig og sært er fødderne af jern og ler,

Som bliver knust af stenen fra oven her.

Forgangene tider er dermed svundet,

Vorherre for altid kampen har vundet.

Et rige uden lige til evige tider.

Dette rige skal altid bestå.

Det er hvad du Nebukadnezer i drømmen så.

 

 

 Daniels Bog.

 

Daniels bog er en forbløffende åbenbaring, af Guds plan, for nationerne igennem tiderne helt op til Jesus anden komme. Ethvert forsøg på at bevise bogen er fiktion holder ikke stand. Gud har talt til nationerne i Daniels bog.

 

Bogen er opdelt i 2 sektioner.

Kapitel 1 – 6: Daniels liv og hans prøvelser.

Kapitel 7 – 12: Daniels visioner, drømme og deres udlægning.

 

Da Ninneve faldt til Babylonierne i året 612 f.k. var det enden på det assyriske rige. Nebukadnezar skabte et nyt imperium.

 

I det tredje år af Judas konge Jojakim belejrede Nebuchadnesar Jerusalem, plyndrede Guds hus og tog fanger til Babylon.

Daniel var imellem dem som blev deporteret i året 605 f.k. Folket blev dømt til fangeskab i det babyloniske rige, fordi de ikke overholdt Mose loven angående pagten og sabbatten. Gud havde forud sent dem mange stærke advarsler igennem propheterne.

 

Kapitel 1 vers 1 – 7: Daniel og Hannanjah, Michael og Azariah var blandt dem som blev udvalgt til at stå i kongens tjeneste. De så godt ud, var intelligente i enhver retning af visdom med indsigt og forstand. De skulle undervises i kaldæernes skrift og sprog i 3 år, hvorefter de skulle træde i kongens tjeneste.

Kommandanten gav dem nye navne. Daniel blev kaldt Beltsharsar, Hannanja Shadrak, Michael Meshak og Azarja Abed-Nego.

 

Ordsprogens Bog kapitel 2: Frygt for Herren – giver kundskab og forstandighed. Han har forråd af fornuft til den retskafne. Han er et skjold for dem som vandrer retsindig. Visdom fylder dit hjerte og kundskab gør dig godt.

Din omtanke redder dig, forstandighed beskytter dig. 

 

Det er i sandhed visdom ord.

 

Kongen tildelte dem en daglig portion af mad og vin fra hans taffel.

Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved at spise fra kongens fine retter. Han søgte tilladelse til at få grønsager at spise og vand at drikke.

Kommandanten var bange for ikke at adlyde kongens befaling men blev enig med Daniel om at teste dem Daniel for 10 dage. Efter 10 dage så Daniel og hans venner bedre ud end de andre. Derfor tillod kommandanten dem deres daglige portion af grønsager og vand.

 

Templet i Jerusalem var ødelagt, og der var ingen præstetjeneste på det tidspunkt, for landet var i fremmede hænder. I stedet for at nye det gode liv i kongens palads som måske enhver anden ung person ville have gjort, satte Daniel og hans venner sig for at tjene Herren fra hele hjertet og bede for deres land og folk så godt det lod sig gøre i de nye omgivelser.

 

Man kunne sammenligne dem med i dags flygtninge. Hvem ville ikke tage sådan en god chance til at nyde livet. Findes der nogen imellem flygtninge i dag som søger den levende sande Gud og bede for sit eget folk og land. Eller håber de kun på et bedre liv for dem selv og deres familie i et fremmed land.

 

Ordsprogenes bog kapitel 16 vers 7:  Når Herren finder behag i en mands færd, får han hans fjender til at slutte fred med ham.

 

Hvis de blev trofaste til Gud ville han sørge for at deres fjender sluttede fred med dem. Gud er den bedste politiker, selv om vi mennesker prøver at klare det hele selv.

 

Det er værd at lægge mærke til, at Daniel og hans venner var villige til at blive testet før Gud vendte situationen til deres fordel. Det resulterede ikke kun i stor erfaring, men også i stor taknemlighed over for Gud som på den måde fik al ære, således at både kongen og folket kom til at frygte himlens Gud.

I dag ved vi, at vores synder er tilgivet, og vi kan bede om helbredelse og sig, hvor det er nødvendigt, fordi Jesus tog al vores synd på korset.

Men husker vi også at vidne til Guds ære, og giver vi ham al ære.

 

Det største altar jeg nogensinde har set findes i Beijing i Kina. Det blev lavet til ære til himlens Gud for længe siden. Deres ofringer var næsten identisk til dem i Mose loven. I mange af de kinesiske tegn findes det Gamle Testamentes historie.

På en eller anden måde har mennesker altid vist besked om en Gud i himlen.

Trods alt, tendensen til afguder tilbedelse og selvretfærdighed findes også i os, og livet har altid været et valg. 

 

Daniel kapitel 2: Kongens glemte drøm? Havde kongen virkelig glemt drømmen, eller var han fuldkommen desperat til at få fortolkningen.

Nebukadnezars forlangte, at alle hans stjernetyder mirakelmager og trollekunster skulle fortælle ham drømmen og dens udlægning, hvis ikke ville alle blive ombragt.

 

Beskæftiger vi os med den slags i dag?  Daniel bogen beviser at disse trollekunster og stjernetyder  i grunden ingenting kan, og at det er himlens Gud som giver visdom til at forstå visioner og drømme.

 

Da Daniel hørte om kongens glemte drøm, fik han igennem livvagten Arijok lov til at gå ind til kongen og bede om en forlængede frist.

Derefter fastede og bad Daniel og hans venner om at kunne tyde drømmen.

Åbenbaringen blev givet til Daniel i et nattesyn.

 

2 Korinter kapitel 3 vers 17: Den profetiske gave er Kristi Ånd. Den var til stede på jorden allerede fra begyndelsen. Kun profeten Elia havde helbredelsens gave i det Gamle Testamente. Først på pinsedagen, efter Jesus korsfæstelse, blev åndelige gaver givet også helbredelsens gave. Et nattesyn må have været en drøm eller vision – derfor en profetisk åbenbaring.

 

Kongens livvagt Arjok skyndte sig at føre Daniel frem for konge Nekadnesar.

Kongen spurgte straks Daniel også kaldt Belteshazzar, om han nu kunne fortælle drømmen og forklare fortolkningen.

 

Daniel beskrev drømmen om den store statue:

 

Hovedet er lavet af guld.

Brystet og armene af sølv.

Maven af bronze.

Benene af jern.

Fødderne af dels jern og dels af ler.

 

Daniel forklarer udlæggelsen:

 

Til dig konge har himlens Gud givet magt styrke og ære, du er hovedet af guld,.

Sølvet repræsentere et ringere kongerige.

Kobber ligeledes, men det vil herske over hele jorden.

Jern repræsentere et meget stærkt rige, det vil sønderknuse og slå i stykker.

Fødderne af jern og ler betyder at kongeriget skal være stærkt og dog skrøbeligt.

 

Den store sten som du så skal knuse alle disse kongeriger.

Til den tid skal himlens Gud oprette et evigt kongerige.

Daniel tilføjede: Himlens Gud har meddelt kongen hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand og fortolkningen troværdig.

 

Nebukadnezar hyldede Daniel og bragte ham mange gaver. Kongen sagde til Daniel: Jeres Gud er i sandhed gudernes gud og kongernes Herre, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed.

Daniel blev ophøjet til hersker over hele provinsen Babylon og over alle Babylons visemænd.

 

Da Daniel bad om det – satte kongen Shadrak, Meshak og Abed Nego til at styre provinsen Babylon, mens Daniel blev ved kongens hof.

 

Det babyloniske rige fra år 600 f. k. – hovedet af guld.

 

Imellem de fanger som blev ført til Babylon var der uden tvivl også dygtige håndværkere. Man må antage at de har hjulpet til at bygge templer af mursten.

Yder væggene oven på var så brede at der kunne køres med hest og vogn. Mange nye vand kanaler blev også oprettet.

Nebukadnezars store genoprettelse arbejde er også genstand for hans højmod i Daniel kapitel 4 vers 30 hvor han tager al ære til sig selv.

 

Perserriget fra år 550 f. k. – brystet og armene af sølv.

 

Kyros den store fra Persien begyndte at erobre det babyloniske rige i året 550 f.k. Nogen lande hilste ham slet og ret velkommen. Perser riget strækkede sig fra Etiopien til Indien.

Allerede i Kyros første regeringsår, udstedte han en befaling om at alle fangetagne kunne vende tilbage til deres hjemland. De fik også lov til at tage deres skatte og afguder med, som var erobret af Nebukadnezar, til at genoprette deres templer.

Ezra bogen kapitel 1  vers 1-4: Det israelske folk begyndte ved samme lejlighed at genopbygge templet i Jerusalem. Kyros var villig til at dække omkostningerne fra den kongelige statskasse. Der var en forsinkelse, det var først under konge Darius at templet blev færdig.

 

Det Græske rige 334 f.k. Maven og benene af bronze.

 

Alexander den store begyndte at invaderede perser riget allerede 334 f.k.

Grækenland udviklede en sofistikeret kultur og gjorde store fremskridt på mange områder også politisk.

I de første 20 år voksede biblioteket i Alexandria til 20000 volumen af kataloger. Athen blev den store universitetsby. Grækerne priste det intellektuelle og det kulturelle.  

 

Den græske stormagt påvirkede Rom kulturelt som blev det nye centrum af den græske kultur. Græske slaver begyndte at oversætte værker, det blev efterfulgt af besøg fra græske filosofer og digter. Romerriget viste sig at være en sikker ramme for sådanne aktiviteter.

Det græske sprog blev også det sprog man brugte til lov, administration og handel. Studerende rømer skulle fra nu af også lære græsk såvel som latin. 

Det påvirkede også det jødiske samfund. Hebræiske skrifter blev oversat til græsk. Efter Alexander døde, delte hans 4 generaler imperiet imellem sig.

 

 

 Det romerske rige – Jerusalems fald i året 70 f.k. Benene af jern.

 

Efter flere kampe i Italien lykkedes det Augustus at stabilisere en stabile administration i begyndelsen af 64 f.k. Augustus skabte en hær bestående af 28 legioner suppleret med kavalerier. Konger og andre forvaltede de indtagne lande og herskede på Roms vegne.

Herodes blev en af dem i Judæa. For Roms vedkommende var jøderne svær at regere på grund af deres religiøse tro. Herodes herskede med streng hånd, derfor blev andre områder over givet til ham af Augustus.

 

Kun med bibelviden er det muligt at se hvad Gud har meddelt os igennem sine profeter og trofaste tjener igennem tiderne. Det gør biblen til en meget vigtig bog som man ikke skulle forsømme at studere.   

 

Daniel kapitel 3: Nebukadnezar lader lave en gylden statue og befaler at alle skal tilbede den ved lyden af musik fra al slags instrumenter.

Daniel er ikke nævnt i denne sammenhæng, men hans 3 venner bliver hårdt testet, da der bliver fundet ud af at de ikke følger reglerne.

 

Shadrak ,Mesak og Abed Negro blev ført frem for Nebukadnezar. De afslog høflig men bestemt i kongens påhør at tilbede statuen. Det gjorde kongen fuldstændig rasende, og han forlangte, at de  skulle bindes og kastes ind i den brændende ovn som blev 7 gange stærkere ophedet.

Til Nebukadnezars store overraskelse, spadserede de tre ,plus en fjerde person som lignede en Guds søn, ubundet rundt i fyret. Kongen  kaldte dem ud og undersøgte dem. Til alles store overraskelse var de totalt ubeskadiget.

Nebukadnezar sagde: Lovet være Shadrak, Mesak og Abed Negros Gud som sendte sin engel og redede sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham.

 

Trods alle disse stærke under anerkendte Nebukadnezar ikke himlens Gud som den eneste sande Gud og skaber. Han modtog derfor en anden drøm og havde stadigvæk en chance til at komme til fornuft.

 

Daniel kapitel 4: Nebukadnezars drøm om træet. 

 

Nebukadnezar havde igen en drøm som gjorde ham angst og bange. Igen var der igen som kunne tyde den.

Daniel blev ført frem for Nebukadnezar som  hilser på ham med ordene:

Du er den øverste af mirakelmagerne og har gudernes ånd i dig, der er ingen hemmeligheder som volder dig besvær.

Daniel fortolker drømmen: Det træ som du så og som voksede og blev stort og stærkt er dig o konge. Det gav føde til alle både fugle og dyr. En hellig vægter steg ned fra himlen og råbte med høj røst: Fæld træet riv grenene bort og fjern løvet, men lad dets rodstub blive tilbage i jorden. Hans menneske hjerte skal forvandles til det som et dyr indtil 7 tider er gået over ham.

 

Daniel forsætter vers 27: Det er den højestes beslutning. Derfor min konge, lad mit råd være behagelig for dig. Bryd nu væk fra dine synder ved at udøve retfærdighed og fra dine misgerninger ved at vise barmhjertighed til de fattige.

 

Vers 30: 12 måneder senere, Nebukadnezar spadsere rundt på taget på sit paladsog han siger følgende: Er dette ikke mit store Babylon, som jeg med min magt og styrke har bygget, som kongelig residens for at for at kaste glans over min herlighed.

Næppe var ordene udgået fra kongens mund, før der lød en røst fra himlen:

Dit kongerige skal tages fra dig, og du skal jages bort fra mennesker og havde din bolig hos vilde dyr, indtil 7 tider er gået over dig.

  

Ydmyghed er ofte lært igennem svære situationer. Da 7 år var gået, løftede jeg Nebukadnezar mine øjne mod himlen og fik min forstand igen. Jeg priste den Højeste med lovsang og ærede Ham der lever evigt. Han handler som han vil med himlens hær og jordens beboere.

Nebukadnezar blev derefter genindsat i sit kongedømme og fik endnu mere magt.

 

Nebukadnezar lærte den der vandrer i højmod kan Gud ydmyge.

 

Daniel takkede Gud 3 gange dagligt. Hans stedfaste bønneliv redede ham igennem hårde prøver, prøver der kunne have kostet ham livet, hvis Gud ikke havde grebet ind. For hver prøvelse var sejr til Guds herlighed resultatet.

Visdommens ånd hvilede på Daniel på grund af hans høje moral. Han var fuldstændig engageret og loyal til Gud.  Derigennem blev han velsignet med udsædvanlige åbenbaringer helt op til Kristus anden komme som konge over nationerne.

 

Daniel kapitel 5: Belshassars fest.

 

Belshassar, søn af Nebuchadnesar, holdt en stor fest for tusinde af sine stormænd og hustruer. Ved denne lejlighed drak man af de guld og sølvkar som Nebukadnezar havde taget med fra templet i Jerusalem. De festede og priste guderne af sølv og guld, eller rettere sagt dem selv og deres egne værker.

 

Pludselig viste en hånd sig over lampeskærmen og skrev på vægen:

Mene Mene Tekel Upharsin.

Kongen blev rædselsslagen, da han så det, hans ansigt skiftede farve og benene rystede under ham. Da ingen kunne tyde skriften, blev Daniel ført ind, fordi dronningen huskede på, at han kunne tyde Nebukadnesars drømme.

Belshassars hilser på Daniel ved at spørge, om han er den som kunne tyde hans fars drømme. Derefter siger han: Jeg ved du har gudernes ånd i dig, og at du besidder skarpsindighed, indsigt og en fremragende visdom.

 

Daniel begynder med at genopfriske Nebukadnezars fald på grund af hans stolthed og siger til Belshassar: Selv om du viste alt dette, har du ikke ydmyget dig over for himlens Herre tvært imod, du har ophøjet dig selv, da du lod karrene af guld og sølv hente, så i alle kunne drikke deraf, alt imens i priste guderne af sølv og guld.   

 

Fortolkningen: Gud har talt dit kongerigets dage og gjort en ende på det. Du er vejet på vægten og fundet for let. Dit kongerige er blevet givet til mederne og perserne.

Daniel blev belønnet som den tredje højeste i riget. Han fik en guldkæde om halsen og blev klædt i purpur.

Samme nat blev kaldæer kongen Balshassar dræbt og mederen Dareios overtog kongedømmet.

 

Der kan være tidspunkter hvor det er for sent at ændre noget.

Belshassar vidste uden tvivl besked på hvad hans far måtte igennem.

Alligevel valgte han at ophøje sig selv og prise fremmede guder.

Det er lettere at flyde med strømmen end det er at svømme imod.

 

Konge Kyrus begyndte at indtage det babyloniske rige i året 547 f.k.

Konge Darius nåede hele vejen til India i året 522 f.k.

Tidspunktet for konge Xerxes 486 f.k. er nævnt i Esters bog 

 

Daniel kapitel 6: Konge Darius udnævnte 127 satrapper over riget og over dem 3 rigsråder. Daniel var en af dem. Han udmærkede sig over alle de andre, fordi han havde en fremragende ånd. Kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Derfor forsøgte alle satrapperne og embedsmændene at finde noget   

de kunne beskylde ham for. Da de ikke kunne finde nogen fejl ved Daniel, faldt de tilbage på det samme gamle kongeproblem – hvem tilhører al pris og ære.

 

Alle de øverste gik frem for kongen og foreslog i enighed, at alle skulle tilbede kongen 30 dage. Den der ikke gjorde det skulle kastes i løvegruppen.

 

Kongen underskrev dokumentet vel vidende at det efter persisk lov ikke kunne ændres.

Daniel hørte om beslutningen men forsatte med at give tak til Gud i sit kammer tre gange om dagen, som han plejede. Daniel blev opdaget og måtte træde frem for kongen. Kongen blev i første omgang ilde til mode og satte sig for at redde Daniel lige til solnedgang. Men anklagerne trådte igen frem for kongen og mindede ham om, at perser loven ikke kunne ændres.

Så befalede kongen, at Daniel skulle hentes og kastes i løvegruben. Men først talte han venligt til ham: Må din Gud som du uophørlig dyrker redde dig.

Efter en søvnløs nat skyndte kongen sig hen til løvegruben. Han må have været yderst glad, da han hørte Daniel svare med: Min Gud sendte sine engle og lukkede løvernes mund.

 

I min danske bibel er følgende tekst udeladt, men den findes i engleske og tyske bibler: Kongen befalede derefter, at alle Daniels anklager med kone og børn skulle kastes i løvegruben. De blev med det samme overfaldet og revet i stykker. Denne handling er vanskelig at forstå for os i dag.

 

Daniel kapitel 7: Synet om de fire dyr.

 

I konge Belshassars første regeringsår havde Daniel et syn i en drøm som beskæftigede ham meget.

Daniel så: En løve, en bjørn, en leopard og et frygteligt skræmmende dyr.

De passer til Nebuchadnesars drøm om statuen af:

Guld, sølv, bronze og jern.

 

Vers 7: De 10 horn er forbundet med det frygtelige skræmmende dyr og

symboliserer en slags union måske UN elle EU. Man må antage det kommer ud af det gamle rømerrige. 

De fleste mener, at det lille horn som kommer op symboliserer antikrist. 

 

Når han er overvundet, kommer følgende episode.   

 

Vers 9 – 10: Troner blev stillet frem, og den gamle af dage tog plads:

Her beskrives Guds herlighed, han tager plads på sin trone og bøger åbnes.

Vers 13: Menneskesønnen træder frem- den sidste Adam Jesus Kristus – og overtager herredømmet over alle kongeriger og folkeslag og al ære bliver givet til ham, som overkom den største fjende – døden. 

 

Daniel kapitel 8: Visionen om væderen og gedebukken.

 

 

Daniel beskriver en vision han havde i det tredje regeringsår af konge Belshassar. Derigennem får Daniel et indblik ind i fremtiden helt hen til Jesus anden komme som herre og konge over nationerne i tusindår riget.

Gud har herved bevist nøjagtigheden af det profeterede ved at afsløre fremtidens begivenheder.  

 

Vers 20: Englen Gabriel forklarer visionen. Vædderen er kongerne af Medio og Persien. Geddebukken er kongen af Grækenland som knuser Medio Persien. Det store horn som bliver brækket af og erstattet af 4 andre horn, betyder at 4 andre kongeriger vil opstå fra denne nation.

 

Vers 14. Daniel får forklaret synet om det daglige offer.

Der vil blive 2300 aftener og morgener – derefter skal helligdommen få sin ret tilbage. De to daglige ofre repræsentere forsoning med Gud for folket Israel.

 

Antiochus Epiphanies den fjerde i året 168 – 164 f.k. kom til Jerusalem og fjernede Herrens alter. Senere oprettede han et hedensk alter. Han var fast besluttet på at ødelægge den jødiske tro.

Judas Macabeus opstand blev Antiochus nederlag. Denne begivenhed Hanuka er fejret hvert år i Israel i dag.

 

Daniel kapitel 9: Daniel bemærkede at det stod skrevet i

Jeremiah kapitel 25 – 11: Jerusalem skal ligge i ruiner 70 år.

Vers 20: Endnu mens jeg fastede og bad og bekendte min og mit folks synd og bønfaldt Herren min Gud, kom englen Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen til mig ved aftenofferets tid og sagde: Du er en højtelsket mand. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, jeg er kommet for at give dig indsigt og forståelse.

 

Vers 24:  70 uger er fastsat for dit folk og den hellige by for overtrædelser og sonet skyld. Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil den salvede fyrste kommer, går der 7 uger og 62 uger. Det vil ske i trængselstider.

Gud tæller 1 uge 7 år – 70 uger = 490 år.

De første 7 uger henviser højst sandsynlig til konge Kyrus udstedelse af befalingen om at genopbygge Jerusalem og  udførelsen deraf af Ezra og Jeremiah.

 

Vers 26: Efter 62 uger eller 483 år bliver en salvet fyrst fjernet uden dom. Det henviser til korsfæstelsen på Golgata. Derefter bliver byen og helligdommen ødelagt. Der vil være trængsel og krig indtil tidernes ende.

 

Vers 27: Han vil slutte en pagt med mange for 1 uge. Antikrist vil, før Kristus anden komme, slutte en pagt med Israel for 7 år. Han vil brække sit løfte i midten af ugen og bringe slagt og afgrøde offer til ophør.

Det vil sige, at templet med alter og ceremonierne igen er blevet indført.

Derefter kommer alle de plager man kan læse om i bogen Åbenbaringen.

 

Over 2000 år er allerede gået siden den 69 uge, denne tid er hedningernes tid. Men i slutningen af den sidste uge vil Jesus Kristus komme med en hær fra himlen. Det bliver enden på antikrist og alle dem som fører krig mod Israel.

 

Englen Gabriel kom for at forklare Daniel fremtiden for sit folk og land.

Tiden imellem – det Nye Testamentes tid eller nationernes tid –  ville have været meget svært for Daniel at forstå.

 

Daniel kapitel 10: I perserkongens  Kyros tredje regeringsår modtog Daniel et Ord som var vanskeligt for ham at forstå. Han bad og fastede derfor i 3 uger.

Ved den store flod Tigris havde han et mægtigt syn, som kun han så:

En mand iført en linneddragt med et bælte af Ufas guld om lænden. Hans legeme var som krysolit, hans ansigt stålede som lynet, og hans øjne var flammende fakler og hans arme og fødder som blank kobber. Når han talte lød det som en folkeskare.

 

Denne beskrivelse af manden, eller englen som Daniel så, er et strålende syn af Guds evige magt og herlighed. Synerne af de statuer og dyr, som Daniel også så, og som symboliserer menneskets egen magt, har før eller senere en ende.

 

Daniel er overvældet af synet og falder til jorden. Englen berører ham og giver ham nye kræfter og får ham rejst op. Han tiltaler ham med ordene: Daniel du højtelsket mand, jeg er kommet for dine ords skyld.

Først forklarer manden eller englen, at fyrsten over perserriget har stået ham imod 21 dage. men fyrsten Mikael kom ham til hjælp.

 

Hvad der i virkeligheden sker i verdensrummet eller i andre dimensjoner ved vi kun lidt om. Denne del tilhører Gud og hans engle. Jorden derimod var givet til mennesket, og når Jesus kommer anden gang, vil vi regere med ham, det står skrevet.

 

Daniel kapitel 11:

Beskriver konflikterne imellem nordens og sydens konger.

Kort tid efter Alexander den store fra Grækenland døde i året 323 f.k. delte hans 4 generaler imperiet imellem dem.

Sydens konge henviser til Egypten og er kaldt Seleuciderne – dynastiet.

Nordens konge henviser til  Syrien og er kaldt Pholemai – dynastiet.

Det hellige land blev styret af Pholemai-dynastiet fra året 323 – 198 f.k.

Seleuciderne havde magten fra året 198 – 142 f.k.

 

Det lykkedes den romerske general Pompey i året 63 f.k. at få Judæa under kontrol. Denne begivenhed signaliserede slutningen af jødisk politisk uafhængighed, bortset fra få forsøg på at gøre oprør i det første og andet århundrede.

 

Daniel kapitel 11 og historiske begivenheder i de nævnte områder er blevet sammenlignet. De er fuldstændig identisk og er udgivet og forklaret i reference-bibler.

 

Vers 35: Manden eller englen annoncerer: End tiden kommer først til den fastsatte tid.

 

Det er derfor helt sikkert, at Daniels profetiske åbenbaringer af fremtiden indtil det tidspunkt i historien er forbundet med det Gamle Testamente og det vedrører kun det jødiske folk.

 

Det Nye Testamentes tid: Vers 36 – 39: Hvad der er besluttet vil ske. Antikrist gør sig stor og ophøjer sig selv over for enhver gud. Han har lykken med sig indtil vreden er forbi.

Vers 40 -44: Han konfronterer sine politiske fjender sydens konge og nordens konge og han vil ødelægge mange.

Vers 45: Slaget ved Armageddon –  Kristus kommer for at redde jorden.

Antikrist går mod sin ende og ingen kommer ham til hjælp.

 

Daniel kapitel 12: Til den tid fremstår den store fyrst Mikael som står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid som der ikke har været mage til så længe folkeslag har været til.

 

Her er vi i slutningen af det Nye Testamentes tid, men manden eller englen henviser hovedsagelig til Israel og det meget kortfattet.

 

Vers 2: Mange af dem som sover vil opstå, nogle til evigt liv, andre til fordømmelse.

Vers 3: De indsigtsfulde skal stråle som himmelhvælvingernes stråleglans.

De som førte mange til retfærdigheden skal stråle som stjerner for evigt og evigt.

 

Her henvises til 1 Korintherbrev kapitel 15 – 51: Se jeg siger jer en hemmelighed, vi skal ikke alle sove, men vi skal forvandles i et nu i et øjeblik ved den sidste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For det forgængelige skal iklædes uforgængelighed og det dødelige udødelighed.

 

Da vil det ord der er skrevet været opfyldt: Døden er opslugt og besejret.

 

Vers 56: Dødens brod er synden – syndens kraft er loven.

Gud ske tak som giver os sejren ved hvor Herre Jesus Kristus

 

Når Jesus kommer anden gang ved tidernes ende, vil først de døde opstå og vi som er i live bliver øjeblikkelig forvandlet til evigt liv.

Dette sker højst sandsynlig før de sidste år af terror, altså før Jesus anden komme.

Derefter skiller Jesus lammene og gederne. Det bliver synligt hvem som er inviteret til bryllupsfest og hvem som ikke er.

 

Matthæus Evangeliet 25: Lignelsen om de 10 brudepiger. Fem var parate fem var ikke. De som ikke var parate kom ikke med til brullupsfesten selv om de havde fået invitationen of vidste besked om det.

 

Daniel kapitel 12 – 9: Daniel spørger: Hvad skal dette ende med.

Vers 11: Fra den tid det daglige offer bliver afskaffet og til ødelæggelsens vederstykkelighed opstillet går der 1290 dage. Lykkelig den der holder ud og oplever 1335 dage. Den som vil vide mere kan læse i bogen Åbenbaringen.

 

Det er den almindelige mening af mange, at her har bryllupsfesten fundet sted, og Jesus forbereder sig til sin anden komme. Derfor er der her tale om de som ikke blev taget op eller forvandlet og som oplever en aldeles skræklig tid.

Antikrist vil proklamere sig selv til at være gud i templet i Jerusalem.

Indtil Jesus kommer anden gang, vil der gå 45 dage efter det tidspunkt.

 

Englen siger til Daniel: Gå bort Daniel, indtil enden kommer, da skal du opstå til din lod ved dagenes ende.