Ezra – en mand man kan beundre


Ezra en ekspert i Guds Ord.

Når man læser de forskellige historiske bøger, kan man let komme til at blande navnene af de forskellige konger og regenter sammen, fordi der er navne som gentager sig, men det handler ikke altid om de samme personer. Der er også konger som har konger under sig. Derved kan man let komme til at forveksle tidspunktet i disse bøger.

Vi kan takke Ezra for inddelingen af de historiske bøger, 1 og 2 Krøniker samt bogen Ezra.

Synagoger blev sat i stand og loven undervist. 

Salomon byggede det første tempel. Det stod indtil Herodes tid.

Der vil blive et tredje tempel, før Jesus anden komme. Det ved vi ud fra bogen Daniel: Kapitel 8 vers 26. Synet om de 2300 dage før tempelofringerne genindføres.

Det skal tages bogstaveligt og det er sandt.

Folket blev tvunget i eksil på grund af deres lovovertrædelser, men Gud havde i lang tid forud forberedt deres tilbagevendelse efter 70 år i det Babyloniske rige. Meget vigtigt var det dengang, at respektere sabbatten. Der måtte ikke gøres noget som helst på den dag, og hvert 7 år måtte der ikke høstes.

Alle disse regler er nævnt i 3 Mose: kapitel 23. De årlige religiøse fester.

I grunden siger Gud: Der er absolut ingenting i kan gøre for at komme ind i min hellige hvile, hvad der skal gøres gør jeg selv. 

Gud sendte sin eneste søn, som det sande ægte offer.

Loven blev naglet til krydset og tilgivelse og barmhjertighed blev udskiftet med  de hårde straffe. Loven måtte gives, før korsfæstelsen kunne finde sted.Hvor der ingen love er, kan der heller ikke straffes.

Rømerbrevet 5 vers 13. Der var altså synd i verden før vi fik loven fra Moses, men så længe der ikke findes nogen lov, kan man heller ikke blive dømt.

En ægte overbevisning måtte nødvendigvis finde sted imellem de øverste i det Babyloniske Persiske rige, før folket kunne komme i gang med at bygge templet.  Ezra og Nehemia  var nøgle figurerer i denne epoke.

Daniel var på det tidspunkt i fangenskab i det Babyloniske rige.

Han forstod ud fra profeten Jeremia, at deres eksil skulle vare 70 år. Årstallet stemmer overens med konge Kyrus kald til at bygge templet 536 BC.

Daniel stod på samme tidspunkt ind for sit folk med faste og bøn.

Gud sendte mægtige engle til at forklare ham, den fastlagte plan for fremtiden helt op til denne tidsalders ende.

Der findes historiske bøger i Israel som beretter om, hvad der skete, da konge Kyrus red ind til Jerusalem, efter han havde erobret landet.

Den ledende præst, på det daværende tidspunkt, kom ham i møde i præstedragt, og viste ham ud fra profeten Esaja rollen, at det var forudsagt 200 år før hvad han skulle gøre for himlens Gud.

Det Imponerede Kyrus så meget, at han undlod at tilintetgøre Jerusalem, og fordi han havde haft en drøm natten før af præsten, som kom ham i møde i præstedragt. Det samme skulle være sket for Aleksander den store.

Ordsprogenes bog: kapitel 21 vers 1: Gud kan lede kongers hjerter som vandkilder.

Når vi studerer profeterne, skal vi altid være klar over det profetiske tidspunkt. Er det før eller efter Babylon. En stor del af biblen cirka 45% er grundet på profetier, som enten er sket, eller vil ske i fremtiden. Det gør Israel til et vidne til hele verden om, at der findes en mægtig Gud, som i sidste ende tager ansvaret for, hvad der sker på denne jord. Han er også en Gud som har givet os det frie valg, at være for ham eller imod ham. Det er umuligt at være neutral, for Gud prøver hjerterne.

Salmernes bog: Kapitel 66 vers 10: Du har prøvet os med ild o Gud som man renser sølv i en smeltedigel.

I Esra kapitel 1: Ser vi konge Kyrus begejstring over himlens Gud som bor i Jerusalem. Han føler sig beæret over at skulle bygge denne mægtige Gud et tempel.

Vers 5: Nogen af de første som reagerede på konge Kyrus kald, var Judas og Benjamins stammer med præster og levitter.

Kyrus kom også frem med alle de kostbarheder som blev taget fra templet. Ligeledes lovede han at levere kvæg til de forskellige ofringer.

Kapitel 2: Omkring 50,000 mennesker udvandrede i første omgang til Jerusalem i Juda. Navnene på de forskellige stammer er listet i kapitlet.

Kapitel 3 vers 3: Alteret bliver lavet i stand, og de daglige ofre indført. Også de forskellige højtider bliver fejret.

Da grunden til templet blev lagt, efter mange forberedelser, var glæden meget stor imellem folket, især imellem de ældre som havde oplevet det første tempel.

Man kan sammenligne denne tidsalder med vores med, at evangeliet bliver modtaget. Biblen beretter om den første og sidste regn til afgrøden. Her ville det være den første regn. Templet begyndte at blive establisert til Jesus første komme. Før Jesus anden komme skal templet oprettes igen, og mange vil modtage evangeliet.

I kapitel 4 vers 2 –  begynder modstanden.

Det folk som blev ført op fra Babel, Avva, Hamat, Sefarvajims byer – datidens Arabia ( se 2 Konge bog kapitel 17 vers 24 ) til at besætte landet, ville være med i foretagendet. Da de ikke er velkomne, udvikler sagen sig politisk.

Vers 7: Modstanderne skriver senere en rapport til den daværende konge Xexes i Persien. Vers 24 – Efter en del frem og tilbage bliver arbejdet foreløbig nedlagt.

Hvorfor blev arbejdet nedlagt, når Gud havde kaldt konger og forskellige mennesker til dette vigtige projekt? Guds kald var sandt – men højst sandsynlig var de ikke rigtig klar over tidspunktet. Folket blev dømt til at være i eksil i 70 år, ligesom Jeremia profeterede:

 

Jeremia 25 – 11: Israel skal tjene Babylons konge 70 år.

 

For at forstå bogen Ezra rigtig skal man beskæftige sig med årstallene.

2 Krønikebog kapitel 36 vers 6: Konge Nebukanezer fra Babylon tog Jehoiakim til fange og førte ham til Babylon. Ligeledes tog han de forskellige kostbarheder i templet, og opbevarede dem i sit eget tempel i Babylon.

Derefter udnævner Nebukanezer forskellige konger i Jerusalem til at regere landet, men de rebellere imod ham.

Til slut bliver de overfaldet af kongen fra Kela (en efterfølger af Noah som byggede byen Nineve i Irak) Han nedbrænder templet og dræber mange. De som når at flygte bliver fanget og ført til Babylon, hvor de må arbejde som slaver.

Daniel fra var en af de første som kom i fangenskab i Babylon.

Bogen Haggai kapitel 1: 520 BC – Guds ord kom til profeten med følgende budskab: Den almægtige Gud spørger: Hvorfor påstår i at tiden endnu ikke er inde til at genopbygge mit tempel?

Derimod mener i at tiden er inde til at bygge flotte hjem til jer selv. Ser i ikke at mit tempel ligger i ruiner.

Vers 6: I planter og sår men høster ikke osv.

Det stemmer overens med Ezra kapitel 6: Efter konge Darius har undersøgt sagen, befaler han genopbygningen af templet. Vers 6: Han sender også besked til de forskellige embedsmænd ved Eufrat-floden til ikke at hindre arbejdet.

Folket får budskab om at gøre templet færdig.

Vers 13: Templet færdiggøres og indvies. Vers 18: Derefter blev præsterne og levitterne opdelt i hold og organiseret til at varetage tempel-tjenesten, i overensstemmelse med de instrukser der er givet i Moses bog.

Ezra bliver kaldt i kapitel 7: Hans slægt kan registreres tilbage til Præsten Aaron – Moses bror.

Fra den første konge som blev ført til Babylon i fangenskab til Ezra bliver kaldt, må der være gået lang tid – rundt regnet 60 år.

Ezra rejste ikke alene til Jerusalem, der var mange som fulgte ham, navnene er listet i kapitlet.

En ting er sikkert, da templet var færdig bygget, må der være gået 70 år,ligesom profeten Jeremia forud profeterede.

Kapitel 9: 4 måneder efter Ezras ankomst, mærker han, at mange af de hjemvendte jøder har indgået ægteskab med kvinder uden for deres eget folk.

Ezra kapitel 12 – 12. Som regel var det kvinderne som ledte familien til at dyrke hedenske afguder. Gud forbød dem derfor deres ritualer.

Ezra sønderriver sit tøj, river i sit hår og skæg og sørger en hel dag tynget af skyld for denne modsættende situation.

Måske han også var bange for igen at komme i eksil sammen med resten af folket, nu da de stod for en ny og bedre fremtid.

Kapitel 10 vers 3: Folket slutter sig til Ezra, og det bliver vedtaget, at de som havde giftet sig med fremmede kvinder skulle skille sig af med dem og børnene.

Det må have været en meget vanskelig beslutning at gennemføre.

Vers 16: processen begyndte den 15 december og sluttede den 15 marts.

 

Ezra var mægtig brugt af Gud,

til at fri sit folk fra fangenskab ud.

Efter grundig orientering i bøgerne,

fandt han Guds plan for de søgende.

Han satte kursen mod Jerusalem,

og kom i femte måned derhen.

Man mærker han var en grundig mand,

Som gjorde alt for Guds udvalgte land