Guds syn på mands affære


1 Krønikebog. Israels stamtræ og Guds syn på mands affære.

Jesus slægt register i det Gamle Testamente.

1 Krønikebog kapitel 1 til 9 – fokuseres på Israels stamtræ.

Israel blev, efter konge Salomons død, delt i det nordlige og sydlige kongerige.

Kongeriget Juda førte Davids slægt videre, som Gud havde lovet ham.

Ofte førte Juda krig med det nordlige kongerige.

Af de mange konger i Juda og Israel var der kun 7 på Judas side som  mer eller mindre gode nok i Guds øjne. 

Den første fødte i slægten er arvingen, men reglerne bliver ikke altid holdt. Der er eksempler på, at en anden person vælges. Gud vælger efter sit eget ønske med begrundelse.

1 Kronik bog kapitel 4 vers 10:

Jabes betyder voldsomme smerter. Hans mor havde lidt meget under fødslen, derfor blev han kaldt Jabes som betyder pine

Jabes bad til Gud om at fri ham fra alt det onde, som kunne ramme ham.

Hans bøn var hørt, og Gud velsignede ham så meget at han blev en respekteret velstående mand.

Gud respektere vores frie vilje og hører vores bønner. Herren giver os visdom til at undgå det onde. Langt de fleste af kongerne var ikke vise nok og faldt.

Ordsprogenes bog: kapitel 8 – 12: Visdom kan skønne hvad der er klogskab og indsigt. Den der adlyder Herren hader det onde.

1 Krønikebog kapitel 5:

Det bliver synligt, hvad Jakob profeterede over sine sønner i 1 Mosebog 49.

Ruben var den ældste, men fordi han vanærede sin far ved at stå i forhold til en af hans koner, gik første retten over til Juda, som blev Israels mægtigste og indflydelsesrigeste stamme.

Det er fra Judas stamme herskeren for evigheden Jesus Kristus kom ind i verden.

1 Krønikebog kapitel 10:

Konge Sauls død – kun lidt er nævnt om ham, selv om Gud tillod ham at regere i 40 år. Han fulgte ikke altid Guds anordninger.

Han havde mange chancer til at ændre sig, hvad han også gentagne gange forsøgte.

1 Kronikebog kapitel 10-13 og 14: Saul døde fordi han var ulydig og spurgt en ånd til råds i stedet for at rådfører sig med Herren. Derfor lod Gud ham omkomme i krig, og overgav riget til David Isajs søn.

Advarelser til ikke at indvolverer sig med det onde.

5 Mose kapitel 18 – 10 til 12 :

Gud advarerede folket imod de hedenske Skikke igen og igen: Ingen imellem jer må brænde sine børn som offer til afguder, ej heller udøve spådom og trolddom kunst, bruge sort magi eller have noget som helst med dødemaneri og spiritisme at gøre. Herren ser med væmmelse på enhver der udøver den slags ting.

Det var netop derfor Herren besluttede at jage de indfødte ud af landet og give det til jer.

1 Krønikebog kapitel 11.

David bliver konge. Største delen af 1 Krønikebog handler om Davids liv.

1 Krønikebog kapitel 12 :

Davids første krigere kom til ham i den tid, han søgte skjul i hulen Adullam i Hebron, fordi Saul tragtede ham efter livet. De var krigere, som havde haft våben i hånden og af en eller anden grund var kommet på skrå i livet.

Til sidst havde han 400 mænd. De blev velkendte, som Israels mægtigste kriger da David blev konge, og de stod til ham i de mange krige han måtte føre imod de omkringliggende lande.

Ofte lægger Gud grunden til det, han vil establiserer i vores liv på det sværeste eller dybeste tidspunkt i livet, for samtidig at stærke os til det som kommer i fremtiden.

I vil sejre hvis i overkommer det onde, vel at mærke med Guds hjælp.

1 Krønike Bog kapitel 15:

Efter David mærkede, at Gud nu havde gjort ham til konge over folket, byggede han et palads til sig selv og et nyt tabernakel til Arket.

Arket blev hentet med stort optog musik og sang og anbragt til Jerusalem, som også blev kaldt Davids by.

Efter Arket var placeret i Jerusalem, velsignede Gud David med en ny pagt, hvor han lovede ham, at en af hans sønner altid skulle sidde på tronen. Jesus Kristus stammer fra Davids slægt og bliver den sidste konge i det evige Jerusalem.

Derfor er han også nød til at komme igen i sidste ende.

Det var Davids ønske at bygge Herren et tempel, men Gud sendte profeten Natan til at fortælle David, at denne opgave skulle hans søn Salomon udfører.

1 Krønike Bog kapitel 21: Davids folketælling.

David spurgte altid Herren om råd, men her kommer et eksempel på, at han befaler efter sit eget ønske. Stolthed krøb ind i Davids liv.

Profeten Gad bliver sendt til David med en besked og et valg imellem 3 straffe. 3 års hungersnød, 3 måneders flugt for fjender, eller 3 dage hvor Herrens engel rammer landet med pest.

David valgte den sidste straf. – Resultatet var, at Herren sendte en pest i landet og 70,000 uskyldige mennesker døde. En hård dom for David at akseptere, og for os at forstå i dag, i det Nye Testamentes tid, men dengang skulle Gud adlydes.

I vers 17 siger han: Herre min Gud, du kan ødelægge mig og min familie, men du må ikke tilintetgøre dit eget folk.

Profeten Gad befalede, efter et budskab fra Herrens engel, David, at bygge et alter på jebusittens Ornans tærskeplads. David købte stedet for 600 shekel. Et alter står for en pagt. Det var på dette sted, Gud senere befalede Salomon at bygge templet for Arket med pagten. Og det sted hvor Gud prøvede Abraham ved at befale ham at ofre Isak.

Det sted Gud valgte at mødes med folket blev et sted hvor man bekendte sine synder og giver Gud al ære.

Andre overtrædelser i Davids liv er ikke nævnt i 1 Krønike Bog.

Hændelsen med Batseba, mor til Salomon, bliver ikke nævnt.

David bliver samlet til sine fædre, og hans søn Salomon overtager tronen.

Hvad Gud har tilgivet vil han ikke mere huske på. 

Mose førte folket ud af Ægypten og fik Pagten og Arket.

Ildsøjlen som fulgte dem, indtil de kom ind i det lovede land, repræsenterer Guds Ånd. Hver gang Moses og Aron mødtes med Gud i teltet, hvor Arket var anbragt, viste Herrens herlighed sig over teltet.

David indtog og grundede Israel, ligeledes førte han Arket til Jerusalem.

Salomon Davids søn byggede Herren et tempel.

Salomon erkendte at Guds var så mægtig at templet ikke kunne rumme ham, men at det repræsenterede hans trone her på jorden.

Arket og templet repræsenterer Guds pagt med det Israelske folk.

Efter Jesus korsfæstelse, har Guds Ånd eller Jesus Ånd – det er den samme Ånd – taget bopæl i vores ånd og liv, hvis vi har modtaget og tilladt ham det.

Det var Guds plan fra begyndelsen, for på den måde at redde menneskeslægten.

Åbenbaringen kapitel 3 vers 20: Se jeg står ved døren og banker på, hvis nogen hører min stemme og åbner døren, vil jeg komme ind til ham og spise sammen med ham. Den der sejrer, vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, sådan som jeg også har sejret, og sat mig hos min Far på hans trone.

 

Templet og Arket med Pagten.

2 Krønikebog. 

Gud viser folket deres overtrædelser og fører og lærer dem med barmhjertighed. Han tilgiver dem hver gang de oprigtigt bekendte deres synder.

2 Mosebog kapitel 20 og videre: Moses fik Pagten med de mange bud og byggede Arket efter Herrens anordning.

1 Samuel kapitel 1: Tabernaklet er i Silo

1 Samuel kapitel 5: Arket bliver taget af filisterne.

1 Samuel kapitel 6: Filisterne sender Arket tilbage.

1 Samuel kapitel 7: Arket hos Abinadab hvor det blev i 20 år.

2 Samuel kapitel 6: David har Arket hjemme hos sig i et telt.

2 Krønikebog kapitel 15: David bygger et nyt tabernakel til Arket.

 Den Hellige Ånd som Jesus sendte os er en profetisk ånd. Det er den samme Ånd som hvilede over Pagten, hos Israels folk, og som blev udgydt pinsedag.

Man begynder at forstå den grundige forberedelse Gud gjorde for sin søn. 

Gamle Testamentes klimaks: Arket med Pagten føres ind i templet.

2 Krønikebog kapitel 3: Kong Salomon begynder at bygge templet på Morija-bjerget. Det sted hvor Gud befalede Abraham at ofre Isak som en prøve på hans lydighed. På nøjagtig det sted som Davis købte af jebusitten Ornans for 600 shekel.

 

2 Krønikebog kapitel 5: Arket føres ind i templet.

Salomon fuldførte det Moses begyndte på.

Og til punkt og prikke efter Davids anordning.

2 Krønikebog kapitel 7 vers 13: Efter Salomon havde indviet templet, viser Gud sig for Salomon en nat og siger: Lukker jeg himlen så regnen udebliver og sender epidemier iblandt jer, vers 14: Vender i jer så til mig, og bekender jeres synder og ondskab, da vil jeg høre hver eneste bøn i himlen som bedes på dette sted.

Jeg har udvalgt dette tempel og indviet det til min bolig fore evigt. Mine øjne hviler på dette sted, det er her mit hjerte er.

2 Krønikebog kapitel 6 vers 6 til 12: Lige siden den dag mit folk forlod Ægypten har jeg undladt at udpege nogen by i Israel til hjemsted for mit tempel, hvor man kan tilbede mig. Indtil nu har jeg undladt at udnævne en konge over mit folk.

Men i dag udpeger jeg – Jerusalem til hjemsted for mit Tempel – og jeg udnævner David til konge.

5 Mose kapitel 12.  David og Salomon opfyldte Guds Ord, sådan at tilbedelse og offergaver kunne blive praktiseret på det rette udvalgte sted, til forberedelse til Guds største offer for menneskeheden – sin egen Søn.

Templet med Arket og Pagten de 10 bud blev et monument for Guds tilgivelse og barmhjertighed. Er det så underligt, at Gud ønsker vi bekender vores overtrædelser, når han har forberedt et så stort offer. 

Det Nye Testamentes klimaks: Helligånden kom Pinsedag.

Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 17: Peter siger: i de sidste dage: siger Herren, vil jeg udgyde af min Ånd over al menneskeheden.

2 forskellige Testamenter og Pagter. 

Den sidste Pagt kom, fordi den første ikke var god nok. Jesus Kristus døde for alle overtrædelser og gav os: Tilgivelsens Pagt, for at alle kan blive kaldt Guds børn.

Galaterbrevet 3 vers 19: Lovsystemet skulle kun være gyldigt indtil Kristus kom.

Tredje klimaks: Jesus Kristus genkomst.

Åbenbaringen kapitel 20 og 21: Hele verden vil erkende hvem som er Gud og Herre over alt, når Jesus Kristus kommer anden gang for 1000 år.

Det vil ske med under på himlen og på jorden – større end nogensinde før – i den gamle jords verdenshistorien. Menneskeheden har ventet flere tusinde år på det klimaks.

Åbenbaringen 21 og 22: Fjerde klimaks: 

Ny Himmel og jord.

 

2  Krønikebog. Forsættelse af Guds syn på Mands affære.

2 Krønikebog kapitel 5:

Salomon kalder alle Israels øverste stammeledere sammen til at overvære Arkets anbringelse i det helligste af helligste. Det sted hvor præsterne kun måtte gå ind en gang om året, og det sted hvor efter Jesus korsfæstelse, forhænget blev revet i to, sådan at alle og enhver fra den tid af, havde adgang til Guds herlighed.

 

 Salomon bragte ofre mange, for Guds opmærksomhed at fange.

Gud spurgte ham i en drøm:

Min søn hvad ønsker du dig, til at tage med på din kongevej.

Salomon bad.

Visdom og indsigt ønsker jeg, til at regere folket den rette vej.

Gud svarede:

Fordi du ikke kun bad for dig selv, giver jeg dig rigdom og ære as vel.

 

Kapitel 6: beder Salomon for folket.

Kapitel 7: Gud svarer med ild fra himlen, og hans herlighed fylder templet.

Vers 11: Velsignelsen er med betingelser.

Gud viser sig for Salomon og lover at velsigne ham og folket, hvis de holder sig til ham, hvis ikke sker det modsatte, det går dem dårligt.

Kapitel 9: Dronningen af Saba priser Salomon for hans visdom og rigdom.

Salomon regerede også 40 år. Han bad til Gud i begyndelsen, men senere blev han så beskæftiget med sit kongedømme og mange hustruer, at han overså denne vigtige del i livet.

2 Krønikebog kapitel 9 – 22: Kong Salomon var således visere og rigere en nogen anden konge på jorden. Visemænd fra al verdens lande, søgte audiens hos ham for at få del i hans Gud givne visdom. Og de bragte ham år for år kostbare gaver som guld, sølv kostbare klæder, myrra, krydderier, heste og muldyr.

Det minder en om evighedens konge – da han kom til verden i Betlehem i en stald. Som det var forudsagt, bragte vise mænd fra østen kostbare gaver – listet er: guld rygelse og myrra.

Kong Salomon led i sidste ende af depressioner. Derfor skulle her tilføjes: ”Prædikerens Bog.” Man mener den er skrevet af Salomon, da han blev en gammel mand. Den begynder med: Livet er meningsløst og ender med: Efter alt er sagt og hørt, er der kun en tung tilbage at sige: Have ærefrygt for Gud og adlyd hans befalinger, for det er hvert menneskes pligt. Gud skal dømme alle vores handlinger onde og gode ja, også de skjulte motiver.

 

2 Krønikebog kapitel 17: Kong Josafat.

Vers 3: Herren var med Josafat, fordi han fra begyndelsen fulgte sin forfar David eksempel og ikke dyrkede afguder men adlød Gud og fulgte hans befalinger.

Vers 5: Derfor var Herren med ham.

Kapitel 18 vers 1: Josafats kompromis.

Den rige og populære kong Josafat af Juda indgik forbund med kong Ahab af Israel ved at lade sin søn gifte sig med dennes datter.

På et vist tidspunkt drager de 2 konger sammen i krig imod Syrien.

Akabs 400 hedenske profeter, profeterer over kongerne om krigens udfald.

Josafat spurgte efter en Herrens profet og Mika blev kaldt på.

Vers 18: Mika siger: Hør en hilsen fra Herren. Jeg så Herren sidde på sin trone, og himlens hær var samlet om ham. Herren sagde: Hvem vil lokke Ahab i fælden, så han dør i Ramot – Gilead.

En engel trådte frem og sagde: Jeg vil. Hvordan spurgte Herren? Englen svarede: Jeg vil forvandle mig til en løgne – ånd i hans profeters mund. Herren svarede: Det var en snedig plan, gå blot i gang.

Kong Ahab drog alligevel i krig sammen med Josafat til trods for advarslen.

Vers 29 Han udtænkte sig en lumsk plan, han iførte sig en almindelig rustning.  Josafat derimod beholdt sin kongelige rustning på.

Josafat overlevede, fordi den syriske konge havde givet befal på kun at ramme Ahab. Det blev han helt tilfældigt og dør.

Israels konger kan ikke indgå forbindelse med onde ledere.

Ahab skulle have mærket hvorfor Gud var med Josafat. Han skulle også have vist, at han ikke kunne være listigere end himlens Gud. Det kostede ham livet.

Hvis vi vil have del i Guds bedste i livet, skal vores liv også være rent uden kompromis af enhver slags.

Den venskabelige forbindelse som Josafat indgik med Ahab fik svære følger.

Kapitlerne 21 og 22 beretter om hvordan de indenfor familien, dræber hinanden. Det var lige før Davids familie linje blev udryddet.

Kapitel 23: Joas som stammer fra David slægt, blev indsat som konge med 7 år.

Han blev holdt skjult i templet under opsigt af præsten og set efter af en faster – onkel og en barneplejerske.

Dronning Atalja regerede på det tidspunkt. Hun var i familie med den onde dronning Jesebel, som var gift  med konge Ahab fra Israel.

Efter præsten og Israels ledere havde valgt Joas til konge, bliver hun dræbt.

2 Krønikebog kapitel 24 vers 12: Kongen og ypperstepræsten.

Det var disse 2 som regerede landet, kongen var afhængig af præsten Jojoda og de øverste ledere efter præsten  Jojada døde.

2 Kongebog kapitel 13 – 17.

Da Elisa lå på det sidste, besøgte kong Joas ham. Elisa befaler kongen til at tage buen og skyde nogle pile fra et åbent vindue mod øst.

Elisa profeterede: Det var Herrens sejr over Syrien.

Vers 17: Igen befaler Elisa: Slå pilen ned i gulvet. Det gjorde kongen 3 gange. Elisa blev vred og sagde: Du skulle have slået 5 eller 6 gange.

Nu vil du kun komme til at sejre 3 gange over Syrien men ikke fuldstændig.

Profeten Elisa prøvede konge Joas styrke, det ender med han bliver vred på kongen og det på sit dødsleje.

2 Krønikebog kapitel 24 vers 7: I kong Joas tid blev templet renoveret og sat i stand, og de regelmæssige ofre blev igen gennemført.

Ypperstepræsten Jojada opnåede at blive 130 år gammel Så længe var der fred i landet. Efter Jojadas død, overtalte Judas ledere kong Joas til at opgive deres forfædres Guds tempel og i stedet for dyrke afguder.

Selv om Joas var en god konge og fulgte Herren, ser man at han var bange for lederne. Han forstod ikke selv at lede og overkomme sammensværgelsen imod ham selv.

Vers 20: Præsten Jojadas søn Zekarja kaldte folket sammen og råbte fra den platform han stod på: Herren ønsker at vide hvorfor i vil bringe ulykke over jer selv – han slutter med, derfor vender han sig også fra jer.

Vers 21: Det lykkedes lederne ved en sammensværgelse at få Zekarja henrettet. Hans sidste ord lød: Herre straf dem for denne forbrydelse.

Vers 23: Nogle få måneder senere slog en lille syrisk hær til og erobrede Juda og Jerusalem.

Kong Joas blev snigmyrdet i sin seng af sine egne embedsmænd.

 

2 Krønikebog kapitel 25 kong Amazjas.

Amazjas var også i en hvis hensigt en god konge, fordi han lyttede til profeten.

Alligevel faldt han fordi han blev stolt.

I vers 9 ser man at han lytter til profeten råd og sender 100,000 lejesoldater tilbage til Edom, som han forud havde betalt med 3,5 tons sølv til at hjælpe ham med at kæmpe imod Efraim.

Profeten sagde trøstende til kongen: Herren kan give dig langt mere igen.

Amazjas sejrede overlegent, det gjorde ham hovmodig. Han forstod ikke, at det var Herren som havde givet ham sejr.

Han troede det var de edomitiske guder som havde hjulpet ham, og han tager hvilke med hjem og begynder at bøje sig for dem.

Herren kunne umulig give ham sejr næste gang han drog i krig på grund af afguderne.

Vers 19: Profeten rådede ham til fra nu af at blive hjemme og hvile på laurbærrene.

Amazjas lytte ikke denne gang, han erklærer Israel krig og bliver besejret ved byen Bet-Sjemesj i Juda. Amazjas bliver taget til fange og ført til Jerusalem.

Derefter levede han 15 år længere end konge Joas fra Israel. Det har højst sandsynlig givet ham god tid til at tænke sig om.

 

2 Krønikebog kapitel 29.

Kong Ezekia  havde den bedste vækkelse efter Salomon og var en god konge, fordi han ydmygede sig for Herren.

2 Krønikebog kapitel 29 – 3: Så snart Ezekia blev konge genåbnede han templet.

Vers 10: Ezekia siger: Jeg har besluttet at oprette en pagt med Herren Israels Gud, for at hans vrede ikke længere skal være over os.

Vi opretter også en pagt med Herren når vi overgiver vores liv til ham

2 Krønikebog kapitel 30 vers 26: I Jerusalem havde man ikke oplevet en påske højtid som denne siden kong Salomons tid.

Kapitel 31 – 2: Kong Ezekia inddelte præsterne og levitterne til at tjene i templet.

Vers 20: Ezekia adlyd Gud i al ting.

Ligeledes begynder vi også at adlyde Gud og tjene ham efter vores omvendelse.

Kapitel 32 – 7: Assyrerkongen melder angreb – Ezekia tror på Herren i farens stund. Vers 22: Herrens frelse.

Ligeledes kan vi også regne med Herren i farens stund.

Vers 23: Ezekias ry nåede ud til de omkringboende folk, som valfartede til Jerusalem med ofre til Herren og med kostbare gaver til kongen.

Valfart til Jerusalem vil igen blive indført når Jesus ved anden komme har oprettet sit rige.

Vers 24: Ezekias begynder at blive stolt og viste derfor ikke nok æres frygt for Herren., han bliver syg.

Vers 26: Han ydmyger sig for Herren og bliver helbredt.

Vers 31: Herren trækker sig tilbage for han vil vide hvad der gemmer sig i Ezekias hjerte.

Vi bliver prøvet – for Gud vil helt nøjagtig vide hvad der gemmer sig i vores hjerte

2 Krønikebog kapitel 34 – Kong Josias var i Guds øjne også en god konge.

Vers 5: Josias rensede templet for afguder. Vers 8: Han udnævner 3 mænd til restaurering af templet.

Vers 14: En dag, mens ypperstepræsten Hilkija var i færd med at tælle de indsamlede penge i templet, fandt han en gammel bog som viste sig at være loven, som Gud i sin tid havde givet til Moses.

Vers 19: Da kongen hørte hvad der stod skrevet i bogen, blev han så fortvivlet at han rev sit tøj i stykker. Han forlanger med det samme, at præsterne skulle gå til templet og bede for ham og folket.

Vers 21: Den forklarede hvorfor Herrens vrede havde været over dem.

Vers 22: Derefter gik mændene til profeten Hulda:

Vers 28: Jeg vil forhale dommens time over dette folk, så det ikke bliver udslettet i din levetid. Du vil blive skånet for at overvære den katastrofe – jeg sender over dette sted og dets indbyggere. Med dette budskab fra Hulda vendte de tilbage til kongen.

Vers 29: Kong Josias samlede derefter Judas og Jerusalems ledere, og sammen gik de til templet – ledsaget af præsterne levitterne og resten af folket, høj såvel som lav. Kongen trådte frem og læste højt af bogen, som var blevet fundet i templet.

Vers 31: Derefter stillede han sig ved kongesøjlen med front mod folket og aflad et højtideligt løfte til Herren om altid at adlyde ham, og omhyggeligt følge bogens forskrifter. Så længe kong Josias levede tjente folket Israels Gud.

Man ser hvor stor betydning ledelsen i et land har. Gud velsigner ovenfra og ned.

2 Krønikebog kapitel 35 vers 18: Ikke siden profeten Samuels tid havde man fejret påske på denne måde. Ingen konge før Josias havde formået at arrangeret en så storslået fest, med sådan et opbud af præster levitter og lægfolk fra hele Jerusalem, Juda og Israel. Denne begivenhed skete i Kong Josias 18 regeringsår.

Vers 20: Ågyptens konge Nekos rykker frem til angreb mod Kardemisj. Han advarer kong Josias til ikke at blande sig i det – med den begrundelse at han udfører Guds vilje.

Hovmod fik i sidste ende også en chance i kong Josias liv. Han skulle have spurgt Herren til råds, før han drog i krig, det kostede ham livet.  

2 Krønikebog kapitel 36: Jerusalems ødelæggelse.

Vers 21: Dermed gik profeten Jeremias profeti i kapitel 25 vers 8-12 i opfyldelse som sagde, at landet skulle ligge øde i 70 år, fordi folket havde mislige holdt sabbatten, som det var befalet i Mose loven. Hvert 7 år skulle der ikke sås eller høstes, landet skulle ligge brag.  For hver sabbat 10 års fangenskab, hårde betingelser under Mose loven.

 

Templet og Arket er ikke relevant i dag, fordi vi som lever nu, er Guds Tempel for den Hellige Ånd. Men det bliver de igen i slutningen af denne tidsalder.

 

Daniels Bog kapitel 8 vers 23: Mod slutningen af disse rigers storhedstid, efter de er gået i forfald – her er vi involveret – skal en ambitiøs konge der er ekspert i politiske forviklinger træde frem. Hans magt skal være stor og destruktiv, men den er ikke fra ham selv, hvorhen han end vender sig, får han held til at tilintetgøre sine fjender, uanset hvor mægtige de er, og hans plan er dybest set at få ram på Guds eget folk. — Hans selvtillid er så stor, at han ikke vil vige tilbage for at gå imod Fyrsten over alle fyrster, det skal blive hans undergang – af Gud skal han mejes ned.

Vers 26: Synet om de 2300 dage – Tempelofringerne bliver indført igen.

Det skal tages bogstaveligt.

Det bliver de sidste fast 7 år før Jesus genkomst. Det er svært at forstå det hele i alle detaljer. Det blev skrevet for flere 1000 år siden, for os som lever i denne tid.

Daniels Bog kapitel 12 vers 9: Gabriel siger til Daniel – Gå nu Daniel for hvad der her er blevet sagt kan ikke begribes før ved historiens afslutning.

 

Ordet vel plantet i et menneske frembringer stærke kristne med Guds kraft.

 

Den lysende stærke vind, er det som stråler i sjælen ind.

Foruden er vi mørke og øde, og beskæftiget med al verdens nøde.

Det er lyset som giver liv og glæde, og giver os i evigheden et sæde.

Dette lys kom i verden ind, men kun få lagde sig dette på sind.

Og det var lyset som på krydset hang, og banede vejen mørk og lang.

Dette lys beder dig om, at modtage ham som på jorden kom.

 

Se Johannes kapitel 1.