Dommerbogen


Dommerbogen.

  Ordet.

  Gamle ord visdom ord, ord fra før i tiden.

Disse ord som i os bor, giver visdom og al viden.

Gamle ord visdom ord, ord fra før i tiden.

Disse ord hvorpå vi tror, giver lys og liv og viden.

Gamle ord visdom ord, ord fra før i tiden.

Disse ord virker her, igennem Ham som altid er nær.

 

Dommerbogens dommer eller befrier kan sammenlignes med Åbenbaringen kapitel 2 og 3.

Fra disse 2 bøger kan man lære hvordan Gud omgås synd, undertrykkelse og befrielse.

Det er værd at bemærke, at Gud kalder mennesker og ikke organisationer til at ændre ting.

De åndelige spirituelle sandheder som løber igennem tiderne, bliver her fremhævet. Disse sandheder er stadigvæk i kraft i dag – Jesus roser og advarer i de første kapitler i Åbenbaringen, som symbolsk set også repræsenterer menighederne i dag, ellers ville de ikke have været omtalt i Åbenbaringen, den sidste bog i biblen. Selv om vi lever i tilgivelsernes tid, kommer der en dag hvor Gud sætter et punktum til alting. 

Symbolik set er Dommerbogen Guds Hellige Ånds udgydelse igennem dommerne, i det Gamle Testamente. Det skete fordi Gud er trofast til sin pagt, og for at bevare det nyfødte land.

Når folket syndede ved ikke at indtage det land der var tildelt dem og ved at dyrke afguder, blev pagtens ord sat ud af kraft. Det skete hver gang en dommer døde og en ny generation voksede frem.

Gud havde advaret folket om hvad der ville ske hvis de glemte Ham.

3 Moses kapitel 26, 14-26: Hvis i forkaster mine love og forskrifter vil jeg handle anderledes med jer – osv.

5 Mose 28, 15-68: Hvis i ikke adlyder mine befalinger skal disse forbandelser træffe jer – osv.

Når hver især gør det, som de synes er rigtig, bliver man aldrig enig.

Vi kan ikke selv afgøre eller ændre det som er rigtig og forkert.

  I det Gamle Testemente prøvede Gud folket på 2 måder.

  1) Abraham og Isak prøvelse. Ville Abraham ofre Isak – heldigvis måtte han ikke, men han adlyd Gud ved at forsøge.

Har vi fuldstændig overgivet vores liv til Gud, ved ikke kun tro at på Ham, men også, adlyde Ham.

  2 ) Gud prøver os igen og igen for at se hvad der er i vores hjerter.

Ligeledes bliver vi prøvet i de forskellige livssituationer som vi befinder os i, og som er (vores Kanaan) og får derigennem lejlighed til at vokse i troen. Vores tro bliver derigennem testet, glemmer vi Gud når det går os godt, eller husker vi Ham kun i nødsituationer, eller dukker vi ned i det okkulte, i dags esoteriske mystik som kan sammenlignes med afgudsdyrkelse, fordi man fokuserer ikke mere på Gud med Jesus Kristus som vejen til det evige liv.

Otniel Dommerbogen kapitel 3,8

Efter Joshua døde vendte israelerne sig fra Herren. Resultatet – Gud tillod kong Kusjan-Risjatajim fra Syrien at besejre og undertrykke dem i 8 år. Da folket råbte til Herren sendte Han en befrier Otniel som havde kendt Joshua, og derfor var kendt med folkets baggrund. Herrens Ånd kom over ham og som dommer gennemførte han reformer og besejrede med Herrens hjælp den syriske konge.

Otniel levede derefter 40 år og var i den tid dommer i Israel.

Åbenbaring: kapitel 2, 1.

Efesus menigheden kan sammenlignes med Otniel, som også havde kendt Joshua. Menigheden Efesus havde ligeledes kendt Paulus og apostlene, og havde fået det gode budskab fra begyndelsen. Efter Jesus havde rost dem for de gode ting,føjer han til: Jeg har det imod dig at du har forladt din første kærlighed.

Hvordan kommer man tilbage til den første kærlighed i troen?

Man skal dele den med andre – så bliver den levende igen.

Elsk din nabo som dig selv. Det næst største bud i biblen, efter du skal elske Herren din Gud over alt.

Dommerbogen kapitel 3,11 

Efter Joshua og Otinel døde glemte folket igen Herren. Derfor gav Han, kong Eglon fra Moab held til at erobre en del af landet. De næste 18 år var folket underkastet kong Eglon og tvunget til at betale ham skat.

Igen råbte de til Herren og Han sendte dem Ehud som befrier.

Ehuds havde til opgave at overbringe kong Eglon den årlige skatteafgift.

Inden han drog af sted, lavede han sig et dobbeltægget sværd 50 centimeter langt og spændte det fast under tøjet langs højre lår.

Efter Ehud havde afleveret pengene til kong Eglon, sendte han sit følge væk og fik tilladelse til at overbringe kong Eglon et hemmeligt budskab alene.

Ehus sagde: Jeg har et budskab til dig fra Gud, dermed trak han sit dobbeltægget sværd frem og dræbte kongen ved at gennembore ham i maven. Han nåede at flygte uden at blive set. Da han nåede frem til Epfraims bjerge, blæste han  i hornet og fik samlet en hær og besejrede Moabitterne.

Åbenbaringen 2,11 Menigheden i Smyrna

Det er den eneste menighed, hvor Jesus ikke havde noget at rette på. Han siger: Jeg ved hvad du har udrettet. Jeg kender din trængsel og din fattigdom – men du er alligevel rig.

Opmuntring: Vær trofast selv om det skulle koste dig livet. Denne menighed bestod prøven. De hjalp hinanden og holdt ud.

Ehud repræsentere menigheden i Smyrna. Han brugte det dobbeltægget sværd,og konfronterede først hovedmanden bag ved trængslerne.

David og Goliat er et lignende eksempel. 

Johannes Åbenbaring kapitel 1.16. Af  Jesus mund udgik et dobbeltægget sværd. Det symboliserer ordet, det har magt og dermed besejres Satan.

Jesus brugte også ordet da han blev testet i ørknen af satan efter at have fastet 40 dage. Lukas kapitel 4, Jesus svarede med : Det står skrevet – –

Hebræer 4, 12: Guds ord er levende og dynamisk. Det er skarpere end et dobbeltægget sværd.

Dommerbogen kapitel 4. Debora og Barak.

Efter Ehud døde vendte folket sig igen fra Herren.

Denne gang kaldte Gud en kvinde Debora som befrier. Hun var profetisk begavet og plejede at sidde under Deboras palmetræ – her kom folket til hende med deres retssager.  

Debora sendte bud efter Barak med den besked om at samle en hær og befri landet. Barak svarede med: Jeg tager kun af sted hvis du tager med.

Debora svarede: Jeg tager med, men jeg advarer dig om, at det bliver en kvinde som får sejren.

Undertrykkeren Kong Jabin af Hazor havde en hærfører Sissera. Han havde 900 stridsvogne af jern til rådighed. 

Som Debora havde profeteret blev det kvinden Jael som tog livet af hovedmanden Sissera. Herren skabte panik i fjendens hær og Barak så til at alle omkom.

Åbenbaringen 2,12. Budskab til menigheden i Pergamum.

Jesus priser denne menighed for deres trofasthed, men advarer samtidig dem som holder fast ved Bileams lære. Biliam lærte kong Balak hvordan folket kunne forføres.

Jesus siger: Hvis i ikke ændrer jer vil jeg komme efter jer med min munds sværd. Før Jesus dømmer, har Han givet et profetisk ord igennem en eller anden. Man ser det 2 ægget sværd, Guds ord i funktion.

Dommerbogen kapitel 6. Gidion.

Igen begyndte folket at dyrke afguder, og endnu en gang blev de udleveret til fjenden. Midjanitterne var so hårde imod dem at mange flygtede op i bjergene.

Herrens engel viste sig for Gidion, da han var i færd med at tærske hvede i vinpressen – for ikke at blive opdaget af undertrykkerne. Herren er med dig stærke kriger, meddelte englen. Gidion havde ikke glemt Herren, for han spørger: Hvorfor går det os så dårligt, var det ikke Herren, som vores forfædre påstod, førte dem ud af Ægypten. Han får til svar: Jeg vil gøre dig stærk for jeg har udvalgt dig til at frelse Israel fra Midianitterne.

Gidion må have været en meget forsigtig mand, for han spørger flere gange om et tegn. Tegnet er fåreuldet, se vers 26.

Endelig er Gidion overbevist, han samler en hær og begiver sig til Morehøjen hvor den midjanitiske hær lå, men Herren er endnu ikke færdig med at overbevise Gidion.

I kapitel 7 får han at vide at de er alt for mange, de som er bange 22000, vender hjem. Efter endnu en prøve er der 300 tilbage af hæren.

Gidion får budskab om at snige sig ned ind i lejren hos midjanitterne, for at høre hvad der tales om. Der hører han en soldat fortælle en anden en drøm. Den midjanitiske soldat udlægger selv drømmen. Gidion ved nu på forhånd at sejren er hans. Se vers 14. Herren skabte forvirring i fjendens lejr og Gidion sejrede overlegent.

Når Gud er i kontrol er alting let. Gidion lyttede til Herrens råd. For hvert tegn han fik, blev han mere selvsikker. Man ser også at han først måtte fjerne Baals alter og bygge Herren et nyt på stedet. Afguder skal udryddes, for al ære tilhører Gud.

Det er helt klart, at vi i virkeligheden kun er et redskab i Guds hænder. Han lader os gøre hvad vi kan, og så gør Han resten.

Åbenbaringen 2, 18. Budskabet til menigheden i Tyatira.

Jesabel er nævnt som den der forfører Herrens tjenere. Hun står for en hel række af udsvævelser – korruption og al verdens synder. Hun trådte i Baalaks fodspor.

Den samme ånd har dybe rødder ned igennem generationerne i dag.

Man behøver kun at følge med i hvad der sker i verden. Ved siden af jordskælv og katastrofer bliver det ene korrupte tilfælde efter det andet ført frem i lyset. Skulle det ikke minde en om Jesus ord: Jeg har givet hende tid til at omvende sig, hvis ikke bliver hun og hendes børn straffet. 

Vers 24 siger Jesus: De som ikke kender satans dybder – hold fast ved det i har, indtil jeg kommer. Jeg vil jeg give jer magt over nationerne.

Det viser hen til verdens sidste dage før Jesus anden komme.

Abimelek. Dommerbogen kapitel 9.

Gidion efterlod 70 sønner. Med en medhustru i Sikem fik han sønnen Abimelek.

Denne hævnede sig over sine halvbrødre ved at tage livet af dem. Kun en som hed Jotam undslap, men Abimelik blev konge i Israel og Sikem.

Fra toppen af bjerget Garizim forbandede Jotham Abimelek og Sikems indbyggere med en forbandelse for deres grusomheder. Denne profetiske forbandelse gik i opfyldelse. Retfærdigheden sejrede – Abimelek og Sikems indbyggere omkommer alle.

 

Åbenbaringe kapitel 3. Menigheden Sardes.

Jesus begynder med at sige om sig selv: Det siger Han som har 7 ånder og 7 stjerner. Jeg ved hvad du har udrettet, og at du er død. 

Alligevel har du nogle få i Sardes som ikke har tilsmudset deres tøj. De skal komme til at vandre med mig i hvidt.

Sammenligningen er klar – tallet 7 bliver nævnt – det er Guds tal, skabelsen fandt sted i 6 dage og den 7 dag hvilede Gud.

Kun få bliver reddet – resten er levende døde hvis de ikke omvender sig.

 

Dommerbogen kapitel 10.

Tola – Shamir – Jair, var dommere i Israel en årrække.

Jair havde 30 sønner som red på 30 æsler og som havde 30 byer i Gilead.

  Når Gud gentager noget gang på gang, kan man være sikker på det sker. 

Jesus Guds søn, red på et æsel ind til Jerusalem før påske. Et mønster kan skimtes, selv om det stadigvæk er langt væk.

  Efter disse dommere faldt folket igen fra og dyrkede fremmede guder. Efter 18 år vendte de sig igen til Herren og råbte om hjælp. Har jeg nogensinde nægtet at hjælpe jer, siger Herren, lad jeres guder hjælpe jer. Folket indså de havde syndet. De ødelagde deres fremmede guder og tilbad Herren alene. Da ynkedes  Herren igen over dem.

 

Dommerbogen kapitel 11 og 12. Jefta blev kaldt  

Jefta blev jaget bort hjemmefra fordi hans fars sønner ikke kunne lide ham. Han var en god soldat og derfor sluttede hjemløse sig til ham.

Lederne i Giliad sendte bud efter ham, og bad ham om at hjælpe dem imod ammonitterne, som var begyndt at plage dem. De lovede at gøre ham til konge hvis han sejrede. Jefta lod sig overtale.

Vers 29 – Herrens Ånd kom over Jefta. Han lovede Gud det første som kom ud af døren, ved sin hjemkomst, hvis Herren ville give ham sejr.

Jefta sejer over ammonitterne og vender hjem. Hans eneste barn, en datter kommer syngende og dansende ud af døren, for at tage imod ham.

Jefta udbryder: Ak min datter du har knust mit hjerte – for jeg har givet Herren et løfte som jeg umuligt kan tage tilbage. Jefta giver hende lov til at trække sig tilbage i bjergene 2 måneder med sine veninder, for at græde over alle de ting hun ikke fik andel i i livet. Derefter kom hun tilbage og Jefta indfriede sit løfte til Herren.

Det er bedst ikke at love Herren noget som man ikke vil eller kan holde. Det er også forbudt at ofre sine børn i det Gamle Testamente. 

Gud selv holdt sit løfte og gav sin eneste søn for os alle sammen.

Vers 12. Efter Jefta kom Ibzan. 

Han havde 30 sønner 30 døtre og 30 svigerdøtre. Han var dommer i Israel 7 år.

Vers 13. Derefter fulgte Elon. 

Han havde 40 sønner og 30 børnebørn og red på 70 æsler.

Åbenbaringen kapitel 3-7: Menigheden i Filadelfia.

Vers 8. Du holder fast ved mit navn derfor har jeg sat en åben dør foran dig, selv om du ikke har megen kraft.

Vers 10. Jeg har set du holder fast ved mine formaninger om at holde ud. Derfor vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den tid med prøvelser som snart skal komme over hele verden, for at prøve dem som bor på jorden.

Sammenligning: Gud gav os sin eneste søn som gik frivillig i døden for os alle sammen. Gud så hvordan Hans eneste søn kom ned på jorden, ridende på et æsel, for at fuldfylde alle profetiske ord, som igennem tiderne var sagt om ham.

 

Dommerbogen kapitel 13. Samson.

 

Verdens stærkeste mand, en nasiræer i Israels land.

Fra moderlivet kaldt afsondret og valgt,

til at bekæmpe de Filister eller rettere sagt teorister,

som stjal fra det lovede land, alt hvad de brugte hver en mand.

Det hele begyndte med en gåde, efter et besøg i filisternes område.

Herrens Ånd kom over Samson, han dræbte en løve med sin hånd.

I løvens bug slog en bisværm sig ned, signalet til at give filisterne besked.

Filisterne kunne ikke gåden gætte, derfor stillede de Samsons brud til rette.

Hun forrådte sin egen mand, og dermed også sit eget land.

30 mænd blev dræbt for denne gåde, hensynsløst uden nåde.

300 ræve satte kornmarker i brand, i filisternes eget land.

3000 israelske mænd overgav Samson igen, han sprang kæderne og flygtede hjem.

Men så røbede Samson sin hemmelighed, filisternes Dalila gav han besked.

I søvnen klippede hun hans hår, Samson måtte nu leve i dårlige kår.

Først stak de hans øjne ud, en møllesten måtte han dreje nu.

Dalila havde trukket ham ned, til denne elendighed.

Til en af filisterkongens fester, var templet fyldt med 3000 gæster.

Man morede sig over Samson, men engang til, kom over ham Herrens Ånd.

Fordi hans hår var vokset igen, i døden dræbte han mange fjender før han gik hjem.

 

Det lyder som et eventyr men det er sandt. Samson havde en gave af mirakler af det overnaturlige. Herrens Ånd kom over ham, i kritiske situationer med filisterne og bragte ham sejer. 

Han lod sig forføre af Dalila, han  røbede hemmeligheden angående sit hår som ikke måtte klippes. Det gjorde Dalila så snart Samson var faldet søvn. Dermed forlod Guds kraft ham, indtil håret var vokset igen.

Der kan komme en dag hvor Guds givne gave for mirakler ikke mere kan kaldes frem, hvis man falder fra.

 

Åbenbaringen 3, 14. Til menigheden i Laodikea siger Jesus:

 

Fordi du er lunken vil jeg spytte dig ud af min mund. Du er elendig, ynkværdig, fattig og nøgen. Det samme var Samson efter han faldt for Dalila.

Videre siger Jesus: Køb rent hvidt tøj hos mig, så du ikke skal gå skamfuld omkring.

Samson fik stukket øjnene ud. Jesus siger :Køb også salve til dine øjne, så du

kan se hvor du går. Det er farligt at stå med et ben på begge sider. Prisen er høj.

Samson sejrede til sidst, selv om det kostede ham livet.

Til sidst siger Jesus: Jeg står ved døren og banker på. Hvis nogen hører min stemme og åbner døren, vil jeg komme ind til ham, og vi vil spise sammen.

Den der sejrer vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, sådan som jeg også har sejret, og har sat mig hos min Fader på min trone.